ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΟΓΑ

29/10/2015 10:35Views: 94

verginis-4

 

 ΑΡΘΡΟ -ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Δρ.ΒΕΡΓΙΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο Αγροτικός Τομέας αν και εντάσσεται στους παραγωγικούς τομείς της Οικονομίας διαφέρει από τους άλλους με τις πολλές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει σε όλες σχεδόν τις παραγωγικές δραστηριότητες που αναφέρονται στις υποδομές και τη διατροφική αλυσίδα στο σύνολό της! Οι ιδιαιτερότητες αυτές χωροταξικά και διαχρονικά, ιδιαίτερα στην χώρα μας,(άγονες ορεινές περιοχές, νησιά, μικρός κλήρος κλπ), διαμορφώνουν το κλίμα ένταξης  και ενασχόλησης  ανθρώπινου δυναμικού στον αγροτικό τομέα και προσδιορίζουν το είδος και τη μορφή ενασχόλησης, την έκταση και ένταση χρήσης και υποκατάστασης εργασίας και κεφαλαίου, το ύψος του παραγόμενου εισοδήματος και ακόμη τον αριθμό μελών της οικογένειας.

Στον Αγροτικό Τομέα το Κοινωνικό Σύστημα Προστασίας, δηλαδή,  το καθεστώς ασφάλισης και καθεστώς  πρόνοιας, κατέχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθούν, μεταξύ άλλων, αστάθμητοι  παράγοντες (φυσικοί και ανθρώπινοι) με έντονο εποχικό χαρακτήρα και έντονη χωροταξική κατανομή παραγωγής προϊόντων αλλά και κατανάλωσης, που προσδιορίζουν το ύψος και την ποιότητα  του παραγόμενου προϊόντος. Οι αστάθμητοι παράγοντες στην παραγωγή και λειτουργία αγοράς γεωργικών προϊόντων διαφοροποιούν τις αποκλίσεις και το μέγεθος της αστάθειας,  που προσδιορίζουν το ύψος  του διαθέσιμου εισοδήματος, με αποτέλεσμα και η συμπεριφορά ανταπόκρισης των αγροτών στις υποχρεώσεις τους να γίνεται απρόβλεπτη και επισφαλής.

Είναι γνωστό ότι η ζήτηση αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα προς κατανάλωση, παρουσιάζει ιδιομορφίαπου κάνει τον αγρότη φτωχότερο αν και δούλεψε περισσότερο και αύξησε τη παραγωγή του! Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές αγοράζουν ορισμένες ποσότητες αγροτικών προϊόντων (τροφίμων) έστω και αν οι τιμές πέσουν χαμηλά, όπως επίσης και όταν οι τιμές των τροφίμων αυξηθούν, πάλι η ζήτηση δεν θα μειωθεί ανάλογα. Αυτό οφείλεται στην διαφορετική ελαστικότητα ζήτησης των αγροτικών προϊόντων (τροφίμων).

Όλοι οι ανωτέρω λόγοι οδηγούν στην ανάγκη όπως η Πολιτεία αλλά και με πρωτοβουλία τους οι αγρότες, δημιουργήσουν ένα ξέχωρο και διακεκριμένο  Σύστημα Αγροτικής Προστασίας που θα αφορά την Ασφαλιστική Κάλυψη και προστασία του ανθρώπινου δυναμικού και της αγροτικής οικογένειας αλλά και την ασφαλιστική κάλυψη του αγροτικού προϊόντος και επομένως του Αγροτικού Εισοδήματος!

Στο γενικό μέρος διαχωρίσαμε τη Κοινωνική Προστασία,  σε Κοινωνική Ασφάλιση και σε Κοινωνική Ασφάλεια και Πρόνοια.  Στον αγροτικό τομέα θα ακολουθήσουμε την ίδια γραμμή, αφού τονίσουμε, ιδιαιτέρως, ότι  εδώ η κοινωνική ασφάλιση (ΟΓΑ) και η ασφαλιστική κάλυψη αγροτικού προϊόντος (ΕΛΓΑ) παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και συνεπώς στο διαθέσιμο αγροτικό εισόδημα και τις συνθήκες ζωής των αγροτών. Πολλοί υπερτονίζουν το τι δαπανά το Κράτος Πρόνοιας για τους αγρότες, αλλά συγχρόνως αποκρύπτουν το τι εισπράττει το Κράτος από την αγροτική παραγωγή, ως προστιθέμενη αξία και τι απώλεια πόρων έχουν οι αγρότες από την έλλειψη ή ελλιπή άσκηση, δυναμικής και σοβαρής αγροτικής πολιτικής στη παραγωγή και ασφάλιση προϊόντων και εργαζομένων!

 

 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

Η αγροτική ασφάλιση στον αγροτικό  τομέα, όπως ασκείται σήμερα, είναι πολυδιάστατη, πολύπλοκη, περιστασιακή και σε σημαντικό βαθμό αναχρονιστική. Αυτό, οφείλεται στην έλλειψη σταθερού θεσμικού πλαισίου ασφάλισης και  συνταξιοδότησης και παροχής υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους!

Επίσης, οφείλεται στο γεγονός ότι το Κράτος με το να επιχορηγεί την ασφάλιση κράτησε το όλο σύστημα σε παλαιωμένη μορφή λειτουργίας εσωτερικών διαδικασιών αλλά και διαδικασιών επικοινωνίας  μεταξύ των συναρμόδιων ασφαλιστικών Οργανισμών και υπηρεσιών του Δημοσίου! Η συμπλήρωση φακέλου υπαγωγής στην ασφάλιση και παροχής σύνταξης απαιτούσε μέχρι τα μέσα του 2013 δέκα(10) μήνες και μέχρι σαράντα οκτώ (48) μήνες ή τέσσερα χρόνια αντίστοιχα. Χρειάστηκε μακρύς και κοπιώδης αγώνας (μέχρι τον Απρίλιο του 2015) για να εκσυγχρονισθούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι υπηρεσίες μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης του ΟΓΑ, να προχωρήσει η εγκατάσταση και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, να καταβληθούν ηλεκτρονικά τα οικογενειακά επιδόματα και να τεθεί σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό  Σύστημα ασφάλισης (ΟΠΣ)!

Η ασφάλιση για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ αρχίζει προαιρετικά την  1η  Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας και υποχρεωτικά από τη 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση του 21ου έτους ηλικίας.

Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος στο 67ον έτος της ηλικίας τους  με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών ή στο 62ο εφόσον έχουν συμπληρώσει συνολικά 40 έτη ασφάλισης αθροιστικά σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

 

 1. ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

α.  Ασφαλίζονται υποχρεωτικά:

 

 • Απασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα: αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, όσοι εκμεταλλεύονται γεωργικά μηχανήματα καιτα μέλη των οικογενειών τους.
 • Αλιείς που δεν υπάγονται σε άλλον ασφαλιστικό φορέα και τα μέλη των οικογενειών που κατέχουν αλιευτικό σκάφος.
 • Όσοι εκμεταλλεύονται φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 20,1KW  μέχρι 1000KW (στην 7η κατηγορία υποχρεωτικά).
 • Εργάτες γης (αγρεργάτες) που αμείβονται με εργόσημο.(Στη 2η κατηγορία υποχρεωτικά).
 • Μέλη συνεταιρισμών.
 • Αγρότες που εντάσσονται σε επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται ολικά ή μερικά από τη Ε.Ε.
 • Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι και τα μέλη της οικογένειας τους που απασχολούνται στην ίδια οικογενειακή επιχείρηση και τους απαλλάσσει ο ΟΑΕΕ, με βάση γεωγραφικά και εισοδηματικά κριτήρια!
 • Τα μέλη εταιρικών Ο.Ε. και Ε.Ε. με κάποιες προϋποθέσεις (στη 5η κατηγορία υποχρεωτικά).
 • Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων ή επιλεγμένων διαμερισμάτων με προϋποθέσεις.
 • Μισθωτοί- ανειδίκευτοι εργάτες που απασχολούνται σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και συνεταιρισμούς.
 • Μετακλητοί εργάτες, υπήκοοι τρίτων χωρών, που απασχολούνται στην αγροτική οικονομία.
 • Αλιεργάτες μέσης και παράκτιας αλιείας. (τουλάχιστον στην 5η κατηγορία).

 

 

β.  Ασφαλίζονται προαιρετικά:

 

 • Μοναχοί, μοναχές και συνταξιούχοι από έμμεσο δικαίωμα αφού  απασχολούνται και σε εργασίες που καλύπτονται από τον ΟΓΑ.

 

 

Ακολουθεί άρθρο, ως συνέχεια, στο επόμενο φύλλο.