ΒΑΣΙΛΙΚΗ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ «ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ» (3)

29/01/2015 08:12Views: 33

VASILIKI

 

Του Πρ/τερου Γεράσιμου Ζαμπέλη

 

Περίπου  το ίδιο έγγραφο θα απευθύνει προς τον Δήμαρχο Ευγήρου, στη δικαιοδοσία του οποίου υπήρχε ο οικισμός της Βασιλικής

« Αριθ. Πρωτ. 1452                           Ο

5-2-1880                                              Μητροπολίτης Λευκάδας

                                                              Προς

                                                               Τον Δήμαρχον Ευγήρου

 

  Σας παρακαλούμεν να επιδόσετε δι’ ενός των κλητήρων Σας το εσώκλειστον υπ’ αριθ.1450 έγγραφό μας προς τον Δημήτριον  ιερέα Σολδάτον και μας υποβάλητε το σχετικόν επιδοτήριον. Σας παρακαλούμεν προσέτι να γνωστοποιήσητε το εσώκλειστον έτερον έγραφόν μας υπ’ αριθ.1451 προς τους κατοίκους Βασιλικής δι’ αναγνώσεως επί της εκκλησίας του χωρίου των και δια κωλήσεως αυτού εις την θύραν της εκκλησίας και μας υποβάλλητε το επιδοτήριον τοιαύτης γνωστοποιήσεως και τοιχοκολλήσεως.

 Σας παρακαλούμεν δε κύριε Δήμαρχε ίνα και σεις συντελέσητε διά των Συμβούλων σας προς παραδοχήν του διορισθέντος εφημέριου των και τους υποδείξητε ότι οφείλουν να εκτελώσι τας παραινέσεις της εκκλησιαστικής των αρχής παραδίδοντες αμέσως τω εφημέριω την κλείδα της Εκκλησίας προς εκτέλεσιν  των ιερών καθηκόντων του και τούτο προς αποφυγήν δυσαρέστους δι’ αυτούς συνεπείας.

+ Ο Μητροπολίτης Λευκάδας

    Και Αγίας Μαύρας Γρηγόριος ».

Είναι ξεκάθαρο  πια, πως βασικός υποκινητής της όλης αναταραχής στην ενορία εντοπίζεται ο προσωρινός εφημέριος ιερομόναχος Γαβριήλ Κόυρτης, αδελφός της Ι.Μονής Ασώματου. Γι’αυτό ο Μητροπολίτης θα εξαπολύσει προσωπική έγγραφη αναφορά σ’ αυτόν.

«Αριθ. Πρωτ.1497                     Προς

1η Ιουλίου 1881                          Τον Γαβριήλ Ιερομόναχον Κούρτη

                                                      Ι.Μ.Αγ.Ιωάννου Ροδάκι

  Πληροφορούμεθα ότι μεταβάντος εις  Βασιλικήν του Εφημέριου Δημητρίου ιερέως Σολδάτου εύρεν Σας κατοικούντα εκεί ερεθίζοντα τους κατοίκους να μη δεχθώσιν  αυτόν, ως αναλφάβητον. Το τοιούτον πολύ μας κατελύπησε διότι τοιαύτη διαγωγή αντιβαίνει εις τον ιερόν χαρακτήρα και εις την ιεράν αποστολήν του. Αύτη είναι να ιερουργής εις το μετόχιον της Μονής και φροντίζεις δια την βελτίωσιν των πραγμάτων αυτών. Σας παραγγέλλομεν όθεν, ου μόνον να συμβουλεύσης τους κατοίκους Βασιλικής να δεχθώσιν ευμενώς τον τακτικόν εφημέριον των ον και εζήτησαν δι’ αναφοράς των, αλλά και να περιορισθής οριστικώς εις το Μετόχιον και εκτελής το επιβαλλόμενον καθήκον υπό του Κανονισμού των Μονών, διότι  άλλως όχι μόνο θα διατάξωμεν να περιορισθήτε εις την Μονήν της μετανοιάς σου, αλλά και θα σε τιμωρήσωμεν αυστηρώς δια την απείθειάν σου.

Μετ’ ευχών εν Κυρίω.

+ Ο Μητροπολίτης  Λευκάδος

  και Αγίας Μαύρας Γρηγόριος».

 Ο Ιερομόναχος Γαβριήλ Κούρτης δεν θέλησε να συμμορφωθεί στις εντολές  του Μητροπολίτη. Ούτε τον επηρέασε ο σκανδαλισμός του πληρώματος της τοπικής Εκκλησίας από την άστοχη και αντικανονική συμπεριφορά του.

  Φαίνεται πως από παλαιότερες  άστοχες ενέργειές του είχε δημιουργήσει κανονικό πρόβλημα στην Εκκλησία μας. Έφυγε από τη Μονή της μετανοίας του δίχως έγκριση του ηγουμενοσυμβουλίου ή του οικείου Αρχιερέως. Αυτό αποκαλύπτεται στο παρακάτω έγγραφο:

«Αριθ. Πρωτ. 35

                                                                   Εκ

                                                                   Του Αρχιεπισκοπείου Λευκάδος

                                                                   Προς

                                                                   τον κύριον Έπαρχον  Λευκάδος

  Ο Ιερομόναχος  Γαβριήλ Κούρτης μονάζων εν τη Μονή του Ασώματου ανεχώρησεν εκείθεν άνευ της συναινέσεως του Ηγουμενοσυμβουλίου και της Εκκλησιαστικής Αρχής, και επήγεν εις το Μτόχιον Άγιος Ιωάννης Ροδάκι, ένθα πρό μηνών διαμένει. Διετάχθη δε παρά του ημετέρου Αρχιερέως να επιστρέψη εις την Μονήν του και περιορισθή  εν αυτή. Αλλ’ αυτός ουδόλως υπήκουσεν. Ου μήν, αλλά και ημείς προσεκαλέσαμεν αυτόν δι’ επιστολής ημών να εμφανισθή ενώπιό μας, όπως τον καθοδηγήσωμεν εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων του. Πλεόν εις μάτην, ουδ’ απάντησιν μας έδωσεν. Διό παρακαλήσθε, Κύριε Έπαρχε, να ενεργήσητε ότι δέον να έλθη διά της βίας ο μνησθείς ιερομόναχος και δώσει ΄λογον διά την απάθειάν του.

Εν Λευκάδι τη 23 Ιουνίου 1874

Ευχετής υμών,

Ο Πρωτοσύγκελος  και Αρχιερατικός Επίτροπος

Θεοφύλακτος Ιερόμοναχος Κούρτης»

 Οι εποχές, δύσκολες και ιδιαίτερα προκλητικές, σε συνδυασμό με την έλλειψη παιδείας ουσιαστικής και την  ύπαρξη του σκληρού βρόγχου της φτώχειας δεν άφηναν τον κληρικό να λειτουργήσει ώριμα και θετικά. Γι’ αυτό υπάρχουν τα ελάχιστα αυτά σκληρά παραδείγματα έκφρασης και ζωής κάποιων ιερωμένων.

 

Συνεχίζεται…