ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

01/08/2014 11:40Views: 20

ΠΕΡΙΕΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
2645360744

ΘΕΜΑ: « ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν οι παρακάτω Αποφάσεις – Προσκλήσεις του Υπ.Α.Α.Τ. με τις οποίες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις στα πλαίσια των παρακάτω Μέτρων του Ε.Π. Αλιείας 2007- 2013:

1) Μέτρο 1.1 «Μόνιμη Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» (Υ.Α. 870/10-07-2014, ΑΔΑ 7Π1ΚΒ-Υ20, ΦΕΚ 1977/τ. Β’/21-07-2014): αφορά στη μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με κύριο αλιευτικό εργαλείο τη «βιντζότρατα» (SB), ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών, με τον τρόπο της διάλυσης. Οι αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση υποβάλλονται μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της προαναφερόμενης απόφασης, δηλαδή έως 05/09/2014.

2) Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» (Υ.Α. 698/10-07-2014, ΑΔΑ Ψ17ΞΒ-Β9Ε, ΦΕΚ 1975/τ. Β’/21-07-2014): αφορά σε παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας στα πλαίσια των παρακάτω Δράσεων:
Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.
Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.
Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.

3) Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» (Υ.Α. 699/10-07-2014, ΑΔΑ 6ΞΒΔΒ-ΣΗΔ, ΦΕΚ 1976/τ. Β’/21-07-2014): αφορά σε παραγωγικές επενδύσεις στους τομείς της Μεταποίησης και Εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στα πλαίσια των παρακάτω Δράσεων:
Δράση 1: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης.
Δράση 2: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις – προτάσεις το συντομότερο δυνατόν λόγω του περιορισμένου χρόνου υλοποίησης του Προγράμματος.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο Μέτρο 1.1 του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2014 υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, ενώ οι αιτήσεις για τα Μέτρα 2.1 και 2.3 υποβάλλονται απευθείας στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ» (Ταχ. Δ/νση: Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα), σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στην σχετική Υ.Α.

Οι Προσκλήσεις, Υποδείγματα Αιτήσεων, συνοδευτικά έγγραφα υποβολής προτάσεων και Αποφάσεις καθορισμού διαδικασίας υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων διατίθενται στον δικτυακό τόπο του του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2014 (http://www.alieia.gr/4pp/Proskliseis_Current.htm)

Με εκτίμηση
Δρουκόπουλος Ανδρέας

Τηλ: (26453) 60744
fax: (26453) 60750
websites : www.lefkada.gr , www.pin.gov.gr

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λευκάδας

Διοικητήριο Λευκάδας
Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη
31100, Λευκάδα