Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ‘’κτηνίατρο εκτροφής’

30/12/2014 12:37Views: 9

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο   ΠΡΟΣ : 1. Ιδιώτες Κτηνιάτρους Π. Ε. Λευκάδας
Ταχ. Κώδικας : 311 00 Λευκάδα     2. Δήμο Λευκάδας
Πληροφορίες : Β. Λάμπρης     3. Δήμο Μεγανησίου
Τηλέφωνο : 26453 60751      
FAX : 26453 60745    
email

 

WebSite

:

 

:

ktiniatriki.lefkada

@pin.gov.gr

www.lefkada.gr

     

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ‘’κτηνίατρο εκτροφής’’»

Σχετ. : (α) Η με αριθμ. 816/156798 (ΦΕΚ 3385/Β/2014) Υπουργική Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ.

(β) Το με αριθμ. πρωτ. 844/162637/22-12-2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης

Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ.

 

 

Ύστερα από το (β) σχετικό καλούνται οι ιδιώτες κτηνίατροι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο μητρώο «κτηνιάτρων εκτροφής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας μέχρι την 23η Ιανουαρίου 2015.

Σύμφωνα με το (α) σχετικό οι «κτηνίατροι εκτροφής» πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια :

α) να ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα,

β) να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

γ) να μην έχουν άδεια για λιανική ή χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων ή να μην εργάζονται σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,

δ) να μην είναι μισθωτοί κτηνίατροι που υπηρετούν ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη Περιφερειακή Διοίκηση, στο ΥΠ.Α.Α.Τ, σε άλλα Υπουργεία ή φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, μαζί με την αίτηση, να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) πτυχίο κτηνιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής,

β) εν ισχύ βεβαίωση αναγγελίας έναρξης – συνέχισης άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ,

γ) βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,

δ) υπεύθυνη δήλωση, γνησίως υπογεγραμμένη, σχετικά με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, καθώς και για τις όμορες Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν,

ε) υπεύθυνες δηλώσεις, γνησίως υπογεγραμμένες, με τις οποίες βεβαιώνεται ότι :
ε.1) δεν έχουν άδεια για λιανική ή χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων ή δεν εργάζονται σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και

ε.2) δεν είναι μισθωτοί κτηνίατροι που υπηρετούν ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη Περιφερειακή Διοίκηση, στο ΥΠ.Α.Α.Τ, σε άλλα Υπουργεία ή φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

 

Παρακαλούμε το παρόν, το οποίο αποστέλλεται στα τοπικά Μ. Μ. Ε. να δημοσιευθεί αδαπάνως και επίσης να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στον ιστότοπο της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ.α.α.

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ