ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΛΙΟΥ – ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

28/07/2014 09:43Views: 26

ΠΕΡΙΕΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

 

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, ενημερώνει τους μελισσοκόμους του Νομού μας, ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2014 θα υλοποιηθούν οι δράσεις
4.1 «Αναλύσεις Μελιού» και
4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού».

Για τη δράση 4.1 «Αναλύσεις μελιού» ενισχύονται
οι δαπάνες υλοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια του εσωτερικού ή/και εξωτερικού, για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων και άλλων επικίνδυνων ουσιών σε αυτό (π.χ. βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, κ.λπ.), προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων και συγκεκριμένα:
α) το 100% της πραγματοποιηθείσας δαπάνης για τιμολόγια συνολικού ύψους μέχρι χιλίων ευρώ (1.000€) ανά αιτούντα και εφόσον το ποσό των συνολικά υποβληθέντων τιμολογίων δεν ξεπερνά το προβλεπόμενο ύψος επιχορήγησης της παρούσας,
β) μέχρι το 100% της πραγματοποιηθείσας δαπάνης για τιμολόγια συνολικού ύψους άνω των χιλίων ευρώ (1.000€) ανά αιτούντα και εφόσον υπολείπεται διαθέσιμο ποσό μέχρι το ορισθέν ύψος επιχορήγησης της παρούσας.
Ορίζονται ως δικαιούχοι:
α) οι μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ.370910/14−05−2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Καθιέρωση μητρώου μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και μελισσοκομικού βιβλιαρίου», όπως ισχύει κάθε φορά, εφόσον το μέλι που αυτοί παράγουν διατίθεται προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά, β) οι Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί ή/και Κοινοπραξίες Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών, εφόσον αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας το μέλι που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά, γ) ιδιώτες που συσκευάζουν – τυποποιούν κι εμπορεύονται μέλι προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς
Ορίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες
η πραγματοποίηση αναλύσεων δειγμάτων μελιού για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων κι άλλων επικίνδυνων ουσιών (βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, κ.λπ.):
α) σε εργαστήρια ανάλυσης μελιού του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού, τα οποία είναι διαπιστευμένα για την πραγματοποίηση των εν λόγω αναλύσεων μελιού,
β) σε εργαστήρια ανάλυσης μελιού που καλύπτονται από τη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», εφόσον αυτά διαθέτουν

Οι ενδιαφερόμενοι το αργότερο μέχρι τις 31/07/2014 υποβάλλουν φάκελο προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής όπου υπάγονται.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΕ Λευκάδας στο τηλέφωνο 2645360749