ΕΠΙΧΟΡΗΣΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

29/12/2016 08:22Views: 28

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΟΓΟ

 

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ύστερα από προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 1.951,909,44 € στο Δήμο Λευκάδας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». (ΑΔΑ: ΩΘΘ8465ΧΘ7-ΟΩΩ)

Το ποσό της εγκρίσεως αφορά αποζημιώσεις πολιτών, ύστερα από πολύχρονες δικαστικές διαδικασίες και τελεσίδικες αποφάσεις των Δικαστηρίων.

 

Λευκάδα 29/12/2016

 

 

                                                   ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ