Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

26/11/2015 09:00Views: 21

συνεδριαση δημοτικου συμβουλίου

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει στις 30  Νοεμβρίου 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας», οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Λευκάδας, έτους 2016.

                        Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 28/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) περί κατάρτισης & ψήφισης ισολογισμού,  χρήσης 2014.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος  Δ.Σ.   Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Ξενοφώντα Γράψα κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αρ. 269/15 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για  αποδοχή αιτημάτων παράτασης εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου Λευκάδας,  στην Τ.Κ. Καρυάς  (υπόγειου  και  περιβάλλοντος χώρου στην πλατεία  Καρυάς)  και  στην  Τ.Κ.  Πηγαδησάνων ( ισόγειου κοινοτικού καταστήματος).

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον», οικονομικού έτους 2015.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί- Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-

Περιβάλλον»

 

 ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον», οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί- Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-

Περιβάλλον»

 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου συνιδιοκτησίας του Δήμων Λευκάδας

και Μεγανησίου στο Περιφερειακό ΚΕΚ Δια Βίου Μάθησης Π.Ε. Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

                     Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, του Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Λευκάδας.

Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

        

       Κοινοποίηση:                                            

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                      ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
  3. Επιμελητήριο
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

 

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται  στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

  1. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.