ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

30/09/2016 09:44Views: 25

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να   προσέλθετε στη  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις    3 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016 και 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος  2016.

                         Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση  απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας».

                        Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση  απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας».

                         Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Πρόεδρος Σχολ. Επιτρ. Α/θμιας Εκπαίδευσης

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης  του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ» προϋπολογισμού 4.000,00 €.

                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με  χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (με τμήμα αυτού εντός ορίων οικισμού Λυγιάς- Καρυωτών ).

Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Δ.Κ. Καστού Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄ αρ. 277/16 απόφ. Ο.Ε.)

                        Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για  ανταλλαγή ακινήτου στην Τ.Κ. Μαραντοχωρίου της Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

                                                 

 ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου « Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δ. Λευκάδας»

                        Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

 ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για  δημοπράτηση 2ου  υποέργου ΜΟΠΑΚ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

                        Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης από τον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. προς τον Δήμο Λευκάδας.

           Εισηγητής:  Ευστάθιος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμµατικής σύμβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  και του ∆ήµου Λευκάδας για το έργο «Γήπεδο Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας-συνθετικός χλοοτάπητας».

                         Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και έγκριση ανάθεσης με συμπληρωματική σύμβαση της οριστικής μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την μελέτη «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ».

Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση προθεσμίας της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ».

Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 14οΑπόφαση Δ.Σ. σχετικά με τα (Β1) και (Β2) στάδια της μελέτης ΣΧΟΑΑΠ (ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ και ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ) της Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αρ. 62/16 απόφαση Ε.Π.Ζ).

                         Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ   ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ FERYBOAT», προϋπολογισμού 9.986,62 €.

                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Γ.& Ι. Βλάχος Ο.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», Προϋπολογισμού 5.000,00 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ», προϋπολογισμού 12.198,60 €.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-ΠΟΝΤΗΣ»,προϋπολογισμού 158.000,00 €.

                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως    22 – 11 -2016 του έργου: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΑΥΚΕΡΗΣ», αναδόχου: Χρήστου Παπαχρήστου ΕΔΕ.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση παράτασης της σύμβασης μεταξύ  Δήμου Λευκάδας και  Ε.Μ.Π. για το ερευνητικό έργο «Εντοπισμός και αξιολόγηση θέσης χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της μονάδας προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας, εντός του Δήμου Λευκάδας».

                        Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης,  Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

 

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΜΑ», προϋπολογισμού 3.498,11 €.

                         Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 12.299,84 €.

                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 14.998,53 €.

                        Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΓΡOTIKH ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 9.998,36 €.

                         Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015», προϋπολογισμού 67.638,52 €.

                        Εισηγητής: : Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

       Κοινοποίηση:                                            

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                               ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
  3. Επιμελητήριο
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.