Λειτουργία καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση κατά τις Κυριακές και Αργίες στο Νομό Λευκάδας.

18/05/2018 12:15Views: 36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 

Λευκάδα, 18-5-2018

Αρ. Πρωτ. 40514/6286

 

 

 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση κατά τις Κυριακές και Αργίες στο Νομό Λευκάδας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

                                                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Το νόμο 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
  2. Τις διατάξεις του Οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 4038/Β/23-11-2017)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.2 του Ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας συνδικαλιστικών δικαιωμάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωση Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων  και άλλες διατάξεις.»
  4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 899/1976 (ΦΕΚ Α΄ 329) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 664/1977 « Περί ανακηρύξεως περιοχών  της Χώρας έως Τουριστικών τόπων» (ΦΕΚ Α΄222) και ισχύει.
  5. Το αριθμ. 7859/8-5-2018 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού.
  6. Το αριθμ. 1286/9-5-2018 έγγραφο του Εργατικού Κέντρου Λευκάδας.
  7. Το αριθμ.12/2-5-20018 του Εμπορικού Συλλόγου Λευκάδας.
  8. Το αριθμ. 249/2-5-2018 Επαγγελματικού και Εμπορικού Συλλόγου Ελλομένου Νυδρί – Λευκάδα.
  9. Την ανάγκη εξυπηρέτησης των τουριστών κατά τη θερινή περίοδο στις τουριστικές περιοχές του Νομού Λευκάδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Επιτρέπουμε τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και Αργίες των καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ σε αυστηρά οριοθετούμενες περιοχές του Νομού Λευκάδας που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της παρούσης έως 31/10/2018 και από ώρα  9:00 π.μ. μέχρι 24:00.

Κατά της  απόφασης  αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)  ημερών από τη δημοσίευσή της  ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ο ενδιαφερόμενος  έλαβε γνώση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του  Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 τ Α  2010 ) και του  άρθρου 30 του Ν. 3982/2011.

H παρούσα να δημοσιευτεί στον Τοπικό τύπο της  Π.Ε  Λευκάδας.

 

ΕΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης

Παιδείας  & Απασχόλησης

Κοινοποίηση

1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

2. Δήμο Λευκάδας

3. Δήμο Μεγανησίου

4. Εισαγγελία Πλημ/κών Λευκάδας

5. Αστυνομική Δ/νση Λευκάδας

6. Επιμελητήριο Λευκάδας

7. Εργατικό Κέντρο Λευκάδας

8. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας

9.Εμπορικό & Επαγγελματικό Σύλλογο Νυδριού  & Μ. Αυλακίου

10.Εμπορικός & Επαγγελματικός Σύλλογος Δήμου Μεγανησίου

11.Υπουργείο Τουρισμού

Γεν. Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής & Συντονισμού
Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής
Αμαλίας 12  ΤΚ 10557   ΑΘΗΝΑ

12.Επιθεώρηση Εργασίας  Μπακατσέλου, 48100,

ΠΡΕΒΕΖΑ

         Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ