ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ: ΑΓΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΥΣΗ(7)  

27/12/2014 13:38Views: 29

αγιος πετρος1

Του Πρ/τερου Γεράσιμου Ζαμπέλη

 

Όταν η ανάρμοστη διαγωγή δύο γυναικών- «καλογραιών»-, που διέμεναν στο κελί του Αγίου Αθανασίου, θα γίνει πρόξενος σκανδαλισμού των φιλήσυχων ανθρώπων ο Επίσκοπος θα πάρει θέση.

«Βασίλειον της Ελλάδος

Ιερά Μητρόπολη Λευκάδ

Τη Πρώτη Σεπτεμβρίου 1864

Αριθμ. Πρωτ.354

Ευγενείς κύριοι,

  Διατάξαντες την εν τω κελλίω του Αγίου Αθανασίου εις Άγιον Πέτρον Μονάζουσαν Αγγέλον Ρομποτή (Ζαχαράτου)ίνα εξέλθη του κελλίου, παρήκουσε την ημετέραν διαταγήν. Ήδη δε διατάττομεν αυτήν εγγράφως, ίνα δια πνευματικά αίτια εξέλθη εξ’ αυτού αμέσως και μεταβή εις το εν τω αυτώ χωρίον κελλίον της Αγίας Παρασκευής, όπου θέλει διαμείνη περιορισμένη μέχρι δευτέρας ημών διαταγής. Ταύτην διαβιβάζομεν υμίν εσώκλειστον και παρακαλούμεν ίνα όσον τάχιον λάβη δια της Αστυνομικής Εξουσίας την εκτέλεσίν της.

Εν τοιούτω διομολογούμε,

Ευχέτης υμών διάπυρος

(Σ) Γρηγόριος

Ο Μητροπολίτης Λευκάδος » (αρχείο Ι. Μητρόπολης)

 

Ταυτόχρονα θα επισημάνει και θα καταγγείλει το πνευματικό ολίσθημα στις αρμόδιες αρχές και θα ζητήσει την νόμιμή τους παρέμβαση.

«Βασίλειον της Ελλάδος

Αριθμ. Πρωτ. 355

Λευκάδι τη 11/23 Σεπτεμβρίου 1864

Ο Πανεριώτατος Μητροπολίτης

Προς τον Διευθυντήν της Αστυνομίας

Προς κατάπαυσιν των σκλανδάλων εγερθέντων μεταξύ της  καλογραίας Αθανασίας Σίδερη και της Αγγέλως Ρομποτή, ων πρωταίτιος ήτο η τελευταία, σας έγραψα πρότινων ημερών, όπως διατάξητε την μετακόμισιν ταύτης εις το Κελλίον της Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής.

 Ερεθισθέντες ένεκα τούτου οι επίτροποι της Εκκλησίας Αγίου Αθανασίου, καθό  συγγενείς τινές αυτής της Αγγέλως Ρομποτή, εφέρθησαν κρύφα, εις την παρ’ αυτώ επιτροπευομένην και υπό του ανεψιού της Καλογραίας Σίδερη, εφημερευομένην Εκκλησίαν, εσύντριψαν την κλειδωνίαν της θύρας αυτής, έσπασαν αυτήν και θέσαντες νέαν εσφάλισαν την θύραν διά νέου κλειδίου, σφαλίσαντες και πάντα τα παράθυρα και ανεχώρησαν. Φερθείς ο εφημέριος κατά το σύνηθες εις την Εκκλησίαν του εύρεν απροσδοκήτως την θύραν κεκλεισμένην. Εξετάσας επληροφορήθη τα διατρέξαντα και, ως εικώς, καθυπέβαλε τα πάντα προς τον Αρχιερέα του.

  Εγώ, πριν ή μεταχειρισθώ το όπλον της αστυνομίας, ηθέλησα ει δυνατόν, να τελειώσω φιλικώς την υπόθεσιν . Έγραψα ό θεν τοις επιτρόποις της άνω μνησθείσης Εκκλησσίας Εμμανουήλ Κατηφόρη, Αποστόλω Ραυτοπούλω και Δημητρίω Ρομποτή, προτρέπων ν’ αποδώσωσι το κλειδίον της Εκκλησίας εις τον εφημέριον. Αυτοί όμως αντί ν’ ασπασθώσι  τον επιφανή και φιλικόν τρόπον μου, και συμφιλιωθώσι μετά του εφημερίου των, προέβησαν εις ύβρεις κατ’ εμού, ουχί μόνον, αλλά και μοι απήντησαν ότι ουδόλως συναινούσι να δώσωσι το κλείδιον και ότι τούτο μόνον ήθελον κάμει υφ’ όρους, ους έκρινον εμπαθείς και ανοικίους.

            Επομένως τούτων αναγκάζομαι, ίνα προσκαλέσω την δύναμην της Αστυνομίας κατ’ αυτών των επιτρόπων, προς τον σκοπόν του να διορισθή ο Αρχηγός του εν Αγίω Πέτρω Αστυνομικού Σταθμού και αφαιρέση απ’ αυτών το κλειδίον της Εκκλησίας και το παραδώση τω εφημέριω Σίδερη. Τιμωρήσητε δε αυτούς δια τον ανοίκιον τρόπον των Επιφυλαττόμενος ίνα προβώ ποινικώς κατ’ αυτών δια τας ύβρεις, αι δημοσίως εξεσφενδόνισαν κατ’ εμού.

(Σ) Γρηγόριος

Ο Μητροπολίτης Λευκάδας» (αρχείο Ι. Μητροπόλεως)

Το έγγραφο αυτό δεν παραδόθηκε, όπως σημειώνεται στο περιθώριο του, στην αστυνομία. Ο Επίσκοπος προωθούσε ανεκτική συμπεριφορά.

Στην επιμονή όμως της «μονάζουσας » Αγγέλως  Ρομποτή να μη  συμμορφωθεί στην ηθική και την ευπρέπεια ο Επίσκοπος θα τολμήσει:

«Βασίλειον της Ελλάδος                   Λευκάδι τη 15/27 Σεπτεμβρίου 1864

Αριθ. Πρωτ.356                                  Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης

Προς  τον Κύριον Διεθυντήν της Αστυνομίας.

Επειδή η εν τω κελλίω της Εκκλησίας Αγίου Αθανασίου εις  Άγιον Πέτρον  Μονάζουσα Αγγέλω Ρομποτή (Ζαχαράτου) διαταχθείσα παρ’ εμού να εξέλθη εξ’ αυτού, παρήκουσε και εις ουδέν ελογίσατο την τε προφορικήν και γραπτήν διαταγήν μου, ου μην αλλά και οσημέραι, ένεκα ταύτης, σκάνδαλα και ανησυχίας δημιουργεί εις το χωρίον αυτό.

  Δια τούτο αναγκάζομαι να προσκαλέσω την κατ’ αυτής δύναμιν της αστυνομίας, όπως επέμβει και εξωσθή δια της βίας η αυτή Αγγέλω εκ του ηρημένου κελλίου και φερθή, άνευ προφάσεως , εις το εν τω αυτώ  χωρίον κελλίον  της Αγίας Παρασκευής, ένθα θέλει διαμείνει μέχρι δευτέρας μου διαταγής και τούτου απαιτώ κατεπειγόντως την εκτέλεσιν. Και ταύτα δια λόγους πνευματικούς.

(Σ) Γρηγόριος

Ο Μητροπολίτης Λευκάδας» (αρχείο Ι. Μητροπόλεως)

 

(Συνεχίζεται)