Χρηματοδότηση παρεμβάσεων επισκευής και συντήρησης Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Λευκάδας ποσού 138.620 ευρώ.

31/03/2017 09:16Views: 16

Ύστερα από την πρόσφατη δέσμευση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γ. Βασιλειάδη σχετικά με την χρηματοδότηση παρεμβάσεων στο Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Λευκάδας, ανακοινώνεται ότι με την αρ. 35661/24.3.2017 Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΣΓΣ465ΧΙ8-ΧΔΛ) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γ. Χαρίτση, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 138.620 ευρώ.

 

Από το Δήμο Λευκάδας