Tι προβλέπει ο νόμος για τις μονογονεϊκές οικογένειες;

27/12/2014 13:22Views: 104

1312 σελ 9

Γράφει, ο Δικηγόρος κ. Χρυσόστομος Δ. Κύργιος

Β’ ΜΕΡΟΣ   Ποια είναι τα επιδόματα και οι οικονομικές ενισχύσεις που δικαιούσαι και από ποιους φορείς:

• Οι Δ/νσεις Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καταβάλλουν μηνιαίο επίδομα 44 ευρώ σε παιδιά που στερούνται της πατρικής προστασίας για οποιοδήποτε λόγο μέχρι συμπληρώσεως του 16ου έτους της ηλικίας τους, με την προϋπόθεση ότι το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει (για διμελή οικογένεια) τα 235 ευρώ (προσαυξανόμενο κατά 20 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, αφαιρουμένου του ποσού που τυχόν καταβάλλεται για ενοίκιο) (Επίδομα απροστάτευτου παιδιού, Ν. 4051/60).

• Οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας «Αναρρωτήριο Πεντέλης», η Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» Καλαμακίου και το Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» παρέχουν πανελλαδικά, μηνιαία οικονομική ενίσχυση 105,65 ευρώ σε μονογονείς με ένα παιδί ή 148,20 ευρώ σε μονογονείς με δύο παιδιά, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 2.817 ευρώ και ότι δεν λαμβάνουν το επίδομα απροστάτευτου παιδιού.

• Χορηγείται σχολικό επίδομα σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας έως 16 ετών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (άρθρο 27, παρ. 3, του ν. 3016/02, ΦΕΚ Α’ 110/17-5-2002). Απευθύνεται σε οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, με ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και ανέρχεται σε 300 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί-μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ με την έναρξη κάθε σχολικού έτους. Η καταβολή πραγματοποιείται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) του τόπου διαμονής του δικαιούχου.

• Το Επίδομα Μητρότητας Ανασφαλίστων καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 5, του ν. 1302/82 (ΦΕΚ Α’ 133/29-10-1982) σε εργαζόμενες γυναίκες που δεν δικαιούνται αντίστοιχη παροχή από κάποιο ασφαλιστικό φορέα ή είναι ανασφάλιστες. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στα 440 ευρώ εφάπαξ. Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος είναι οι Δ/νσεις και τα Τμήματα Πρόνοιας των Νομ/κών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.

• Επίδομα τρίτου παιδιού χορηγείται από τον ΟΓΑ βάσει των ν. 1892/90 (άρθρο 63), ν. 2459/97 (άρθρο 39) & ν. 2972/01 (άρθρο 50). Το επίδομα είναι μηνιαίο, ανέρχεται σε 164 ευρώ και καταβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας του παιδιού. Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελούν ειδική κατηγορία δανειοληπτών με ευνοϊκότερο επιτόκιο δανεισμού οι εργαζόμενοι που είναι ανάπηροι, πολύτεκνοι και προστάτες τέκνων που πάσχουν από αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

Δικαιούσαι άλλες παροχές; Από ποιους φορείς;

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών:

• Δικαιούνται εισοδηματική ενίσχυση οι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές (Ν. 3016/2002, άρθρο 27, παρ.2).

• Ισχύουν αυξημένα όρια κάλυψης στεγαστικών αναγκών για το διαζευγμένο, χήρο ή άγαμο γονέα που έχει την επιμέλεια ανηλίκων τέκνων. Οι παραπάνω δικαιούχοι τυγχάνουν της εκάστοτε ισχύουσας προσαυξημένης απαλλαγής του εγγάμου.

• Κατά την απόκτηση περιουσίας μετά από γονική παροχή, στην περίπτωση που ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει, η αξία της περιουσίας που υπόκειται στο μισό του φόρου δωρεάς ανέρχεται στις 130.000 ευρώ. Στην περίπτωση δηλαδή των μονογονεϊκών οικογενειών τα τέκνα υπόκεινται σε μειωμένη φορολογία (Ν. 3427/05).

• Στη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας σε περίπτωση θανάτου ή διαζυγίου, το αφορολόγητο ποσό του επιζώντος ή διαζευγμένου συζύγου προσαυξάνεται κατά εξήντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα (61.650) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα παιδιά του, και κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια (73.400) ευρώ για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα του, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα (Ν. 2459/97, άρθρο 25, παρ. 20).Όταν έχουμε τη γέννηση τέκνου εκτός γάμου, η γονική μέριμνα ασκείται μόνο από τον ένα γονιό και στην περίπτωση αυτή το συνολικό αφορολόγητο του τέκνου του προστίθεται σε εκείνο του άγαμου γονέα.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Από το Γραφείο Στρατολογικής Πολιτικής έχουν καθιερωθεί (Ν. 3421/05) τα εξής:

• Ο γιος άγαμης μητέρας υπηρετεί 9 μήνες θητεία (ο μόνος ή ο μεγαλύτερος).

• Ο γιος ορφανός από τον ένα γονέα υπηρετεί 9 μήνες θητεία (ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος).

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

•Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων των μονογονέων με τρία παιδιά που έχουν τη γονική μέριμνα, την επιμέλεια και είναι οι μόνοι υπόχρεοι σε διατροφή αυτών (Ν. 3454/06, άρθρο 6, παρ. 2), διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (Ν. 3255/04, άρθρο 6, παρ. 3, ΦΕΚ Α’ 138). εντάσσονται στις ειδικές κατηγορίες και μετατίθενται στην περιοχή μετάθεσης της πρώτης προτίμησής τους (Π.Δ. 50/1996 άρθρο 13, παρ. 1β, ΦΕΚ Α’ 45).

.• Όσον αφορά στις μεταθέσεις εκπαιδευτικών, οι μονογονείς (με επιμέλεια άγαμων, ανηλίκων ή σπουδαζόντων παιδιών) λαμβάνουν τα μόρια του γάμου (Π.Δ. 39/1998 άρθρο 1, παρ. 1, ΦΕΚ Α’ 43, όπως διορθώθηκε και ισχύει, ΦΕΚ Α’ 262/1998).

• Επιτρέπεται η χωρίς ποσοτικό περιορισμό μετεγγραφή των ορφανών σπουδαστών, και συγκεκριμένα «επιτρέπονται οι μετεγγραφές των ορφανών από τον έναν ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 35.000 ευρώ» (Ν. 3282/04 που αφορά στις μετεγγραφές σπουδαστών εσωτερικού, ΦΕΚ Α’ 208/1-11-04, σχετική ενημερωτική εγκύκλιος Φ.1/84811/Β3/ 24–06).

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Οι γυναίκες οι οποίες έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και οι άνδρες, με την επιπρόσθετη προϋπόθεση για αυτούς, να είναι χήροι ή διαζευγμένοι και να έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση εφόσον είναι ασφαλισμένες-οι στα Ταμεία Συντάξεως του προσωπικού των τραπεζών, το Τ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε., το Τ.Σ.Π. – Η.Σ.Α.Π., τον Ο.Α.Π.- Δ.Ε.Η., το Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και το Τ.Α.Π. – « Η ΕΘΝΙΚΗ» (υπαγόμενες οι στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης, για πρώτη φορά πριν την 01.01.1993), θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας τόσο των ιδίων όσο και των παιδιών τους. (Ν. 1902/90 άρθρο 10, παρ. 8, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 9, παρ. 1, του ν. 1976/91, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 3, του ν. 2084/92).

Οργανισμός Εργατικής Εστίας

• Οι άγαμες μητέρες και τα προστατευόμενα μέλη τους δικαιούνται κάθε έτος Δελτίων κοινωνικού τουρισμού, ανεξάρτητα εάν έλαβαν την παροχή αυτή κατά το προηγούμενο έτος. Προϋπόθεση αποτελεί να έχουν πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο έτος 50 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας. • Τα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών μπορούν να φιλοξενηθούν δωρεάν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του οργανισμού.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)

• Απαιτούνται μειωμένες ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των μονογονεϊκών οικογενειών σε οποιοδήποτε από τα προγράμματά του. Συγκεκριμένα: – 700 ένσημα για τις ανύπαντρες μητέρες και τους χήρους/ες – και μόλις 500 ένσημα για τις ίδιες κατηγορίες αν υπάρχει αναπηρία 67% και άνω στην οικογένεια.

• Υπάρχει ειδικό διαρκές πρόγραμμα για τη στεγαστική συνδρομή σε άγαμες μητέρες σύμφωνα με το οποίο: ή παραχωρούνται έτοιμες κατοικίες σε άγαμες μητέρες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες, ή παραχωρούνται στεγαστικά δικαιώματα για την εξεύρεση κατοικίας στην ελεύθερη αγορά, απόκτησή της από τον ΟΕΚ και παραχώρηση στη δικαιούχο, ή χορηγείται άτοκο δάνειο από κεφάλαια του ΟΕΚ με περίοδο αποπληρωμής τα 25 χρόνια.

ΟΑΕΔ Ένταξη των γυναικών-αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών στην αγορά εργασίας με την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας, επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων και επιδότησης Εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

• Χορηγείται στους ανασφάλιστους και οικονομικά αδύνατους γονείς βιβλιάριο δωρεάν χορήγησης φαρμάκων και νοσοκομειακής περίθαλψης στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ τόσο για τους ίδιους όσο και για τα προστατευόμενα από αυτούς παιδιά τους.

• Λειτουργούν σε όλη τη χώρα Κοινωνικές Υπηρεσίες που προσφέρουν ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σε κάθε μονογονεϊκή οικογένεια όταν τους ζητηθεί. Κέντρο Βρεφών Μητέρα

• Περίθαλψη της μόνης γυναίκας που κυοφορεί εντός του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» σε ειδικό Τμήμα στο οποίο μπορούν να φιλοξενηθούν έως 20 μητέρες. • Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κάλυψη του τοκετού.

• Ενίσχυσή της σε χρήμα ή είδη.

• Συνεργασία με το οικογενειακό της περιβάλλον και επανένταξή της σ’αυτό.

• Φιλοξενία του βρέφους της μετά τον τοκετό στο Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» και περίθαλψη της ίδιας για όσο διάστημα επιβάλλεται από την υγεία της και τις συνθήκες αποκατάστασής της.

• Προστασία του παιδιού της μέχρι να είναι έτοιμη να το αναλάβει ή τοποθέτησή του σε ανάδοχη οικογένεια ή υιοθεσία. Στις μονογονεϊκές οικογένειες που αναλαμβάνουν το παιδί τους, το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, βοήθεια σε είδος, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, οικο- νομική ενίσχυση, τοποθέτηση σε διαμέρισμα. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη και προσωρινή φιλοξενία στις μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν ανάγκη.